سرور مجازی فرانسه

سرور 1 گیگابایت فرانسه 0 موجود است
 • رم 1گیگ
 • سی پی یو 1گیگاهرتز
 • هارد 20 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 2 گیگابایت فرانسه 0 موجود است
 • رم 2گیگ
 • سی پی یو 2گیگاهرتز
 • هارد 20 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 3 گیگابایت فرانسه 0 موجود است
 • رم 3گیگ
 • سی پی یو 3گیگاهرتز
 • هارد 30 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 4 گیگابایت فرانسه 0 موجود است
 • رم 4گیگ
 • سی پی یو 4گیگاهرتز
 • هارد 40 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 6 گیگابایت فرانسه 0 موجود است
 • رم 6گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 60 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 8 گیگابایت فرانسه 0 موجود است
 • رم 8گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 80 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 12 گیگابایت فرانسه 0 موجود است
 • رم 12گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 80 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 16 گیگابایت فرانسه 0 موجود است
 • رم 16گیگ
 • سی پی یو 8گیگاهرتز
 • هارد 80 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 20 گیگ فرانسه 0 موجود است
 • رم 20گیگ
 • سی پی یو 9گیگاهرتز
 • هارد 80 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 24 گیگ فرانسه 0 موجود است
 • رم 24گیگ
 • سی پی یو 9گیگاهرتز
 • هارد 90 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 28 گیگ فرانسه 0 موجود است
 • رم 28گیگ
 • سی پی یو 9گیگاهرتز
 • هارد 90 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 32 گیگ فرانسه 0 موجود است
 • رم 32گیگ
 • سی پی یو 10گیگاهرتز
 • هارد 100 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود