سرور مجازی آمریکا

سرور 2 گیگابایت آمریکا
 • رم ۲گیگ
 • سی پی یو ۱هسته
 • هارد 40گیگ
 • ترافیک ۲۰ترا
سرور 4 گیگابایت آمریکا
 • رم ۴گیگ
 • سی پی یو ۳هسته
 • هارد ۸۰گیگ
 • ترافیک ۲۰ ترا
سرور 8 گیگابایت آمریکا
 • رم ۸گیگ
 • سی پی یو ۴هسته
 • هارد ۱۲۰گیگ
 • ترافیک ۲۰ترا
سرور 16 گیگابایت آمریکا
 • رم ۱۶گیگ
 • سی پی یو ۸هسته
 • هارد ۲۴۰گیگ
 • ترافیک ۲۰ترا