سرور مجازی اسپانیا Windows-Linux

تغییر آی پی در روز سفارش: ندارد

سرور 1 گیگ اسپانیا
 • رم 1GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 15GB
 • ترافیک 1TB
سرور 2 گیگ اسپانیا
 • رم 2GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 20GB
 • ترافیک 2TB
سرور 4 گیگ اسپانیا
 • رم 4GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 45GB
 • ترافیک 4TB
سرور 4 گیگ اسپانیا
 • رم 4GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 45GB
 • ترافیک 4TB
سرور 6 گیگ اسپانیا
 • رم 6GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 75GB
 • ترافیک 6TB
سرور 6 گیگ اسپانیا
 • رم 6GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 75GB
 • ترافیک 6TB