هاست ایران

هاست 50 مگابایت ایران
 • مقدار فضا 50 مگابایت
 • کنترل پنل CPanel
 • باقی امکانات نامحدود
 • بکاپ دارد
هاست 100 مگابایت ایران
 • مقدار فضا 100 مگابایت
 • کنترل پنل CPanel
 • باقی امکانات نامحدود
 • بکاپ دارد
هاست 200 مگابایت ایران
 • مقدار فضا 200 مگابایت
 • کنترل پنل CPanel
 • باقی امکانات نامحدود
 • بکاپ دارد
هاست 500 مگابایت ایران
 • مقدار فضا 500 مگابایت
 • کنترل پنل CPanel
 • باقی امکانات نامحدود
 • بکاپ دارد
هاست 1 گیگابایت ایران
 • مقدار فضا 1 گیگابایت
 • کنترل پنل CPanel
 • باقی امکانات نامحدود
 • بکاپ دارد
هاست 2 گیگابایت ایران
 • مقدار فضا 2 گیگابایت
 • کنترل پنل CPanel
 • باقی امکانات نامحدود
 • بکاپ دارد
هاست 3 گیگابایت ایران
 • مقدار فضا 3 گیگابایت
 • کنترل پنل CPanel
 • باقی امکانات نامحدود
 • بکاپ دارد
هاست 4 گیگابایت ایران
 • مقدار فضا 4 گیگابایت
 • کنترل پنل CPanel
 • باقی امکانات نامحدود
 • بکاپ دارد
هاست 5 گیگابایت ایران
 • مقدار فضا 5 گیگابایت
 • کنترل پنل CPanel
 • باقی امکانات نامحدود
 • بکاپ دارد
هاست 10 گیگابایت ایران
 • مقدار فضا 10 گیگابایت
 • کنترل پنل CPanel
 • باقی امکانات نامحدود
 • بکاپ دارد